Všeobecné obchodní podmínky eshopu obchod.casopisnezbeda.cz

 1. Základní ustanovení

1.1 Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s. vydává tímto dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník”), tyto obchodní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím e-shopu obchod.casopisnezbeda.cz, provozovaného na webových stránkách obchod.casopisnezbeda.cz (dále jen „VOP”).

1.2. Ve věcech neupravených ve VOP se právní vztahy smluvních stran řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele”).

 1. Smluvní strany

2.1. Provozovatelem e-shopu obchod.casopisnezbeda.cz je obecně prospěšná společnost Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s., se sídlem Divadelní 3242, 760 01 Zlín , IČO: 02331128, DIČ: CZ02331128 (dále jen „Provozovatel”). Provozovatel jedná při uzavírání smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Provozovatel je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje svým zákazníkům služby a prodává zboží. Kontaktní adresy Provozovatele pro písemný styk jsou: poštovní: Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s., Divadelní 3242, 760 01 Zlín, e-mailové: [email protected].

2.2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která vytvořila v souladu s těmito VOP objednávku služeb či zboží nabízeného Provozovatelem prostřednictvím e-shopu obchod.casopisnezbeda.cz (dále jen „Zákazník”). Zákazník je spotřebitelem v případě, že je fyzickou osobou a smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě Zákazník spotřebitelem není a nevztahuje se na něj tedy ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto VOP.

2.3. Vytvořením objednávky vyjadřuje Zákazník svůj jednoznačný souhlas a porozumění s VOP, reklamačním řádem a všemi podmínkami souvisejícími s objednaným zbožím nebo službami, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednaného zboží nebo služeb dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni dodržovat všeobecně platné právní předpisy, VOP, reklamační řád a další podmínky Provozovatele, které se týkají objednaných služeb či zboží.

 1.  Definice pojmů

Následující pojmy mají dále pro účely těchto VOP níže uvedený význam:

3.1. Kontaktní adresa Provozovatele: je poštovní adresa nebo adresa elektronické pošty uvedená v čl. 2.1. VOP, nebo uvedená na Webových stránkách Provozovatele.

3.2. Kontaktní adresa Zákazníka: poštovní adresa nebo adresa elektronické pošty uvedená v Objednávce nebo vedená v rámci Uživatelského účtu.

3.3. Objednávka: objednávka Služeb či Zboží vytvořená Zákazníkem prostřednictvím Webových stránek Provozovatele.

3.4. Písemný: učiněný v listinné či elektronické formě.

3.5. Provozovatel: definován v čl. 2.1. VOP.

3.6. Reklamační řád: reklamační řád Provozovatele zveřejněný na Webových stránkách Provozovatele. Reklamační řád Provozovatele je nedílnou součástí Smlouvy.

3.7. Služby: služby, které jsou nabízeny na Webových stránkách Provozovatele nebo služby, které si Zákazník prostřednictvím Webových stránek Provozovatele objednal.

3.8. Smlouva: smlouva uzavřená přijetím Objednávky Zákazníka ze strany Provozovatele. Na základě přijetí Objednávky vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Poskytnutí kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Provozovatelem spolu s prokazatelným vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP je vždy nezbytnou součástí smlouvy. Prokazatelným vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP se rozumí i souhlas podaný prostřednictvím internetové sítě. VOP, Reklamační řád Provozovatele, ceník zveřejněný na Webových stránkách Provozovatele a ostatní smluvní cenová ujednání jsou nedílnou součástí smlouvy a tvoří její úplný obsah.

3.9. Uživatelský účet: účet vytvořený registrací na Webových stránkách Provozovatele, prostřednictvím kterého může Zákazník spravovat své osobní údaje či kontaktní adresy pro písemný styk a objednávat od Provozovatele nabízené Zboží a Služby. Údaje uvedené Zákazníkem při registraci jsou Provozovatelem považovány za správné.

3.10. VOP: definovány v čl. 1.1. těchto obchodních podmínek. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.

3.11. Webové stránky Provozovatele: online rozhraní na internetové doméně obchod.casopisnezbeda.cz, kde jsou Zákazníkovi zpřístupněny informace o nabízených Službách a Zboží a v jehož rámci je Zákazníkovi umožněno vytvořit Objednávku. Informace o Zboží, Službách a jejich ceně uváděné Provozovatelem na Webových stránkách Provozovatele jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

3.12. Zákazník: definován v čl. 2.2. VOP.

3.13. Zboží: zboží, které je nabízeno na Webových stránkách Provozovatele nebo zboží, které si Zákazník prostřednictvím Webových stránek Provozovatele objednal. Fotografie zveřejněné na Webových stránkách Provozovatele odpovídají nabízenému zboží, pokud není ve specifikaci zboží na Webových stránkách Provozovatele uvedeno jinak. Zákazník bere na vědomí, že odstín barevného provedení zboží se může lišit v závislosti na nastavení zobrazovacího zařízení (např. monitor, mobil, TV).

 1. Uzavření Smlouvy

4.1. Pokud není dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem stanoveno jinak, Smlouva není uzavřena a mezi Provozovatelem a Zákazníkem nevznikne smluvní vztah, pokud nedojde k přijetí Objednávky Provozovatelem. Smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí Objednávky Provozovatelem. V případě popsaném v čl. 6.6. je Smlouva uzavřena okamžikem souhlasu Zákazníka s cenovou nabídkou Provozovatele, včetně nevratné zálohy určené dle čl. 6.7. Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu na základě nabídky Služeb a Zboží na Webových stránkách Provozovatele, na Služby a Zboží takto prezentované se ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

4.2. Před zasláním Objednávky Provozovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do Objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Zákazník nese odpovědnost za nesprávné údaje uvedené v Objednávce. Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi Písemně potvrdí, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Potvrzení o obdržení Objednávky není potvrzením o přijetí Objednávky, ani potvrzením o uzavření Smlouvy. Provozovatel neposkytne Zákazníkovi možnost opravy daňového dokladu v případě, že bude daňový doklad chybný v důsledku nesprávných údajů uvedených v Objednávce.

4.3. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například Písemně či telefonicky).

4.4. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem není uzavřena v případě výskytu zjevných chyb, které se týkají ceny Zboží či Služeb, nebo informací o Zboží či Službách uváděných na Webových stránkách Provozovatele.

4.5. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory zahájené ze strany Zákazníka) hradí Zákazník.

4.6. Smlouva, jejímž předmětem je dlouhodobé či opakované poskytování Služeb, nebo opakovaná dodávka Zboží, se v případě, že Smlouva nebo VOP nestanoví jinak, uzavírá na dobu určitou. Délka trvání Smlouvy je určena Písemnou dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem nebo volbou délky trvání Smlouvy při odeslání Objednávky Zákazníkem. Pokud Zákazník neoznámí před skončením trvání Smlouvy, že o poskytování Služeb či další dodávku Zboží již nemá zájem, a uhradí cenu za poskytování Služeb či další dodávku Zboží pro období následující po skončení trvání Smlouvy, považuje se uhrazení takové ceny za odeslání nové Objednávky Zákazníkem.

4.7. V případě přijetí Objednávky vytvořené Zákazníkem má Zákazník právo na zaslání Smlouvy na kteroukoli Kontaktní adresu Zákazníka, v případě zaslání Smlouvy na poštovní adresu Zákazníka je ze strany Provozovatele možné požadovat náhradu nákladů vynaložených na zaslání dané Smlouvy Zákazníkovi. Po přijetí Objednávky Provozovatelem bude Zákazníkovi Smlouva automaticky zaslána na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce nebo vedenou v rámci Zákazníkova Uživatelského účtu.

4.8. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, není-li dohodou mezi Provozovatelem a Zákazníkem stanoveno jinak. 

4.9. Smlouva je archivována v elektronické podobě.

 1. Odstoupení od Smlouvy

5.1. V případě, že je Smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, například přijetím Zákazníkovy Objednávky vytvořené na Webových stránkách Provozovatele, má Zákazník v případě, že je spotřebitelem, dle § 1829 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od vzniku smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem. V případě, že předmětem Smlouvy je koupě Zboží, má Zákazník, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, a v případě, že předmětem kupní Smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky Zboží. Zákazníkovi je umožněno uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je dostupný ke stažení na Webových stránkách Provozovatele. Provozovatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu Písemně potvrdí přijetí formuláře pro odstoupení od Smlouvy.

5.2. Aby byla zachována 14 denní lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, je dostačující Provozovateli vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy ve 14 denní lhůtě odeslat. Právo odstoupit od Smlouvy dle čl. 5.1. Zákazník nemá, ani když je spotřebitelem, v situaci uvedené v čl. 5.3.

5.3. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od Smlouvy o poskytování Služeb, pokud bylo poskytování Služeb splněno s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (14 denní lhůta od uzavření Smlouvy) a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemůže od Smlouvy odstoupit. Obdobně není možné odstoupit od Smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto upozorňuje Zákazníka, že v takových případech nemůže od Smlouvy odstoupit. Dále není dle § 1837 občanského zákoníku možné odstoupit mimo jiné od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu; Smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze; o dodávce Zboží, které bylo po dodání nevratně smíseno s jiným Zbožím; Smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Zákazníkem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů); Smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; od Smlouvy o dodávce Služeb nebo Zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele; od Smlouvy o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li Zákazník jejich původní obal; od Smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaného v určeném termínu, nebo od Smlouvy uzavřené na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. Dále není možné odstoupit od Smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného Zboží běžné spotřeby dodávaného do Zákazníkovi domácnosti nebo do jiného místa, které Zákazník určil.

5.4. Pokud Zákazník, který je k tomu oprávněn dle čl. 5.1., odstoupí od Smlouvy v zákonné lhůtě, Smlouva se od počátku ruší a Provozovatel vrátí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 pracovních dnů od přijetí Písemného oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, platby, které Provozovatel od Zákazníka na základě Smlouvy obdržel. Tyto platby jsou Zákazníkovi vráceny stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Zákazníka obdržel, pokud není dohodou mezi Provozovatelem a Zákazníkem stanoveno jinak. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.5. V případě, že předmětem Smlouvy byla koupě Zboží, je Zákazník povinen vrátit Zboží Provozovateli do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od takové Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s vrácením Zboží Provozovateli, a to i v případě, že Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní službou. Zboží musí být vráceno na Kontaktní adresu Provozovatele. Provozovatel není povinen vrátit Zákazníkovi kupní cenu Zboží dříve, než mu Zákazník vrátí Zboží nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

5.6. V případě, že předmětem Smlouvy, od níž Zákazník odstoupil, byla koupě Zboží, odpovídá Zákazník dle § 1833 občanského zákoníku Provozovateli pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než bylo nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Provozovatel je v případě takového snížení hodnoty Zboží oprávněn pohledávku na úhradu škody vzniklé snížením hodnoty Zboží jednostranně započíst proti pohledávce Zákazníka na vrácení kupní ceny Zboží.

5.7. Je-li společně se Službami či Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, darovací smlouva se od počátku ruší a Zákazník je povinen poskytnutý dárek Provozovateli vrátit.

5.8. V případě, že byla Zákazníkem zaplacena záloha dle čl. 6.6. a čl. 6.7. nemá Provozovatel povinnost tuto zálohu při zániku smluvního vztahu Zákazníkovi vrátit, pokud nebylo Písemnou dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem stanoveno jinak.

 1.  Cena a platební podmínky

6.1. Cenu za Služby či Zboží včetně případných dalších nákladů spojených s poskytnutím Služeb či dodáním Zboží může Zákazník uhradit způsoby uvedenými na Webových stránkách Provozovatele. Případné slevy z ceny Služeb či Zboží poskytnuté Provozovatelem nelze vzájemně kombinovat, pokud není Provozovatelem stanoveno jinak. Informace o ceně Zboží a Služeb uváděné Provozovatelem na Webových stránkách Provozovatele jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

6.2. V případě, že předmětem Smlouvy je dlouhodobé či opakované poskytování Služeb, nebo opakovaná dodávka Zboží, dává Zákazník uhrazením ceny za poskytování Služeb v období následujícím po skončení trvání Smlouvy nebo uhrazením ceny další dodávky Zboží pro období následující po skončení trvání Smlouvy najevo, že má zájem o obnovení Smlouvy a uhrazení takové ceny se považuje za odeslání nové Objednávky Provozovateli. Zákazník v takovém případě vyjadřuje souhlas se zahrnutím a úhradou veškerých doplňkových Služeb tak, jak je Zákazník využíval před skončením trvání Smlouvy.

6.3. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník souhlas s cenou za objednané Služby či Zboží, včetně případných dalších nákladů spojených s poskytnutím Služeb či dodáním Zboží. Aktuální ceny a případné další náklady spojené s poskytováním Služeb a Zboží jsou zveřejněny na Webových stránkách Provozovatele, není však vyloučena možnost Provozovatele poskytnout Služby či dodat Zboží za individuálně sjednaných podmínek.

6.4. Cena za objednané Služby či Zboží je Zákazníkovi účtována před poskytnutím Služeb či dodáním Zboží, zpravidla při přijetí Zákazníkovy Objednávky. V případě, že je Zákazníkem při vytvoření Objednávky Zboží zvolen způsob platby na dobírku, je cena Zboží účtována při převzetí Zboží. Cena je hrazena v českých korunách (Kč), není-li jiné dohody mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

6.5. Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky dle čl. 4.3., požadovat uhrazení celé ceny Služeb či Zboží před jejich poskytnutím Zákazníkovi. Užití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se vylučuje.

6.6. Cena za Služby či Zboží může být na Webových stránkách Provozovatele vyjádřena v ceně za hodinu práce. V případě potřeby bude Zákazníkovi konečná cena sdělena až po obdržení veškerých podkladů a informací potřebných pro stanovení ceny Služeb či Zboží. Podklady je možné předat Provozovateli osobně, zaslat Provozovateli na jakoukoli Kontaktní adresu Provozovatele či uvést při vytváření Objednávky. Cena bude stanovena v závislosti na předpokládaném rozsahu práce. Smlouva bude v takovém případě uzavřena okamžikem souhlasu Zákazníka s cenovou nabídkou Provozovatele.

6.7. Záloha z konečné ceny Služeb či Zboží určené dle čl. 6.6. činí 30% z konečné ceny a bude Zákazníkovi účtována v okamžiku uzavření Smlouvy, tedy v okamžiku souhlasu Zákazníka s cenovou nabídkou. Zbylá část ceny bude účtována při zahájení poskytování Služeb nebo při předání Zboží.

6.8. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Zákazník povinen uhradit kupní cenu vždy společně s uvedením správného variabilního a případně také specifického či konstantního symbolu platby.

6.9. Poplatky související s platbou jsou hrazeny ze strany Zákazníka, jedná se zejména o poplatek za odchozí platbu nebo poplatek za mezinárodní platbu. Tyto poplatky nejsou Zákazníkovi účtovány Provozovatelem.

6.10. Cena se považuje za uhrazenou v momentě, kdy je na správný bankovní účet Provozovatele ve správné výši a měně, pod správným variabilním, a případně také specifickým či konstantním symbolem připsána účtovaná částka. V případě, že bude částka ze strany Zákazníka uhrazena nesprávně, cena bude považována za neuhrazenou. Zákazník je v plné míře odpovědný za správné a včasné provedení platby. Toto ustanovení se neuplatní v případě platby v hotovosti.

6.11. Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele či po uhrazení ceny v hotovosti vystaví Provozovatel Zákazníkovi za platbu v souladu se zákonnou úpravou řádný daňový doklad. Zákazník souhlasí, aby mu byl daňový doklad zaslán na libovolnou Kontaktní adresu Zákazníka, včetně kontaktní adresy pro elektronickou poštu. V ceně Služeb a Zboží jsou zahrnuty i daně (např. DPH) dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění. Provozovatel je povinen zaslat Zákazníkovi daňový doklad v tištěné podobě v případě, že jej o to Zákazník požádá.

 1.  Práva z vadného plnění

7.1. V případě, že je Zákazník spotřebitelem, může práva z vadného plnění vyplývající ze zákona u Provozovatele v případě projevení vady uplatnit po dobu 24 měsíců ode dne převzetí Zboží. Není-li Zákazník spotřebitelem, je doba, po kterou může Zákazník ze zákona v případě projevení vady uplatnit práva z vadného plnění vůči Provozovateli, šest měsíců ode dne převzetí Zboží. Doba šesti měsíců od převzetí Zboží je pro uplatnění práv z vadného plnění relevantní i pro Zákazníka, který je spotřebitelem, jelikož platí vyvratitelná domněnka, že Zboží mělo vadu již v době jeho převzetí, pokud se projevila právě do šesti měsíců od jeho převzetí. Poskytované Služby je možné reklamovat po dobu jejich poskytování. Skryté vady Služeb je možné reklamovat nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí, resp. zahájení poskytování Služeb. Zákazník je povinen vytknout vadu Zboží či Služeb Provozovateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Doba, po kterou může Zákazník uplatnit práva z vadného plnění dle tohoto ustanovení, se neuplatní, vyplývá-li to z povahy Zboží či Služeb. Zejména se tato doba neuplatní v případě, že předmětem Smlouvy je koupě potravin (včetně doplňků stravy), zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, nebo věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít.

7.2. Provozovatel Zákazníkovi odpovídá zejména za to, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal, mělo Zboží vlastnosti, které byly smluvními stranami ujednány, a chybí-li takové ujednání, že mělo Zboží takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce daného Zboží popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě Provozovatelem prováděné reklamy. Dále Provozovatel Zákazníkovi odpovídá za to, že je Zboží vhodné k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí, nebo ke kterému se takové Zboží obvykle používá, že Zboží odpovídá jakostí či provedením jeho smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost či provedení určeno dle smluveného vzorku nebo předlohy. Provozovatel odpovídá taktéž za to, že Zboží je doručeno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a že vyhovuje požadavkům stanoveným právními předpisy. Za vady se považuje i dodání jiného Zboží a vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Při poskytnutí, resp. poskytování Služeb odpovídá Provozovatel zejména za to, že Služby nemají vady a že jsou poskytnuty, resp. poskytovány v souladu se Smlouvou. Poskytováním Služeb v souladu se Smlouvou se rozumí zejména to, že Služby odpovídají jejich specifikaci uvedené na Webových stránkách Provozovatele a trvají po objednanou dobu. Provozovatel není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud bude prokázáno, že Zákazník při převzetí Zboží či poskytnutí, resp. poskytování Služeb o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Provozovatel není odpovědný za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.3. Práva z vad se u Zboží prodávaného za nižší cenu neuplatní na ty vady, pro které byla nižší cena stanovena či ujednána a u použitého Zboží na opotřebení způsobené jeho užíváním a na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem. Práva z vad se neuplatní taktéž vyplývá-li to z povahy Zboží. V případě, že předmětem Smlouvy je koupě použitého Zboží, upravovaného Zboží, Zboží s vadou nebo Zboží, jehož užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, je Provozovatel povinen na tyto skutečnosti Zákazníka upozornit. Takové Zboží je na Webových stránkách Provozovatele prodáváno odděleně od ostatních výrobků. U Zboží prodávaného za nižší cenu nebo použitého Zboží má Zákazník místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.

7.4. Při převzetí Zboží od dopravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost jeho obalů a ujistit se, že Zboží nemá zjevné vady. Jakékoli závady je Zákazník povinen neprodleně oznámit dopravci a uvést je do předávacího protokolu (neboli přepravního listu). V případě, že je obal porušen způsobem, který svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, není Zákazník povinen Zboží převzít. V případě, že nebylo možné z důvodu povahy Zboží odhalit zjevnou vadu Zboží již při jeho převzetí a Zákazník odhalí zjevnou vadu takového Zboží později, je povinen o tom bez zbytečného odkladu Písemně vyrozumět Provozovatele.

7.5. Provozovatel může prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti Zboží na jeho obalu převzít záruku za jakost nad rámec zákonné odpovědnosti Provozovatele za vady. Zárukou za jakost se Provozovatel zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Je-li ve Smlouvě sjednána záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na obalu, platí, co bylo ujednáno ve Smlouvě. Uvede-li se v záručním listě záruční doba delší, než je doba sjednaná nebo vyznačená na obalu Zboží, platí tato delší záruční doba. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost, to však neplatí, způsobil-li vadu Provozovatel.

7.6. Provozovatel poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost u zakoupených potravin (včetně doplňků stravy), do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které mají být potraviny spotřebovány, jsou-li Zákazníkem dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Obdobně je záruka za jakost poskytována u zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, nebo u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít. U potravin, u kterých není uvedení doby minimální trvanlivosti vyžadováno právními předpisy (např. čerstvé ovoce a zelenina či pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě) a potravin, které jsou nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé, je Zákazník oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po jejich převzetí, pokud Provozovatel nestanoví výslovně jinak.

7.7. Práva z vadného plnění či ze záruky za jakost spočívají v případě reklamace Zboží v oprávnění Zákazníka požadovat bezplatné odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny Zboží. Není-li to neúměrné povaze vady, zejména není-li možné odstranit vadu bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo požadovat dodání nového Zboží bez vad nebo nové součásti Zboží, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li možné provést opravu či výměnu Zboží, má Zákazník právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení kupní ceny Zboží v plné výši. V případě reklamace Služeb spočívají práva z vadného plnění či ze záruky za jakost v oprávnění Zákazníka požadovat jejich bezplatnou opravu, dodatečné bezplatné poskytnutí Služeb nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny Služeb.

7.8. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti Zboží má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, kdy se vada projeví i po dvou opravách vady, nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník právo na odstoupení od smlouvy. Pokud bylo Zboží před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

7.9. Provozovatel Písemně potvrdí Zákazníkovi, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho práva z vadného plnění a jakým způsobem může Zákazník práva z vadného plnění uplatnit, pokud jej o to Zákazník požádá.

7.10. Zákazníkovi je doporučeno zaslat reklamaci poskytnutých Služeb či dodaného Zboží Písemně na Kontaktní adresu Provozovatele prostřednictvím vyplněného reklamačního formuláře. Reklamační formulář je zpřístupněn ke stažení na Webových stránkách Provozovatele. Reklamace proti výši účtované ceny za poskytnuté Služby či dodané Zboží nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši tak, jako by reklamace nebyla uplatněna.

7.11. Provozovatel je v případě, že jej o to Zákazník požádá, povinen Zákazníkovi, který je spotřebitelem, vydat Písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Dále je Provozovatel povinen poskytnout Zákazníkovi, který je spotřebitelem, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo případně Písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.12. V případě, že Zákazník je spotřebitelem, musí být jeho reklamace, včetně odstranění vady, vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li jiné dohody mezi Provozovatelem a Zákazníkem. V případě marného uplynutí této lhůty budou Zákazníkovi, který je spotřebitelem, přiznána stejná práva, jako by se jednalo o závažné porušení Smlouvy ze strany Provozovatele. Zákazník je oprávněn kontaktovat Provozovatele za účelem zjištění aktuálního stavu reklamace. Provozovatel je povinen Zákazníka vyrozumět o vyřízení reklamace.

7.13. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností Provozovatele z vadného plnění či ze záruky za jakost mohou být upraveny Reklamačním řádem Provozovatele. Zákazníkova práva z vadného plnění se v ostatních případech řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 1.  Práva a povinnosti Provozovatele 

8.1. Provozovatel se zavazuje Zákazníkovi poskytnout, resp. poskytovat Služby či dodat Zboží dle Smlouvy uzavřené se Zákazníkem v souladu s VOP.

8.2. Provozovatel má právo požadovat od Zákazníka nezbytné informace ke zjištění a ověření jeho totožnosti a svéprávnosti pro uzavření vzájemného smluvního vztahu.

8.3. Jestliže má Zákazník povinnost doložit k Objednávce další náležitosti vyplývající ze specifikace konkrétních Služeb či Zboží nebo provést nějaký úkon, bude Smlouva uzavřena pouze pokud Zákazník tyto náležitosti kumulativně splní.

8.4. Provozovatel může odmítnout uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v případech, kdy:

8.4.1. Zákazník odmítne přijmout VOP nebo jiné podmínky Provozovatele,

8.4.2. Zákazník odmítne poskytnout údaje vyžadované Provozovatelem pro uzavření vzájemného smluvního vztahu,

8.4.3. je Zákazník právně nezpůsobilý k plnění svých závazků a nejedná prostřednictvím svého zástupce,

8.4.4. lze dle informací Provozovatele důvodně předpokládat, že Zákazník nebude plnit své závazky či Zákazník již dříve porušil povinnosti ze Smlouvy uzavřené s Provozovatelem,

8.4.5. jednání Zákazníka je v rozporu s právními předpisy, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

8.5. Provozovatel je oprávněn Smlouvu se Zákazníkem vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou v případech, kdy:

8.5.1. Zákazník zamlčel Provozovateli podstatné skutečnosti či poskytl nepravdivé údaje pro uzavření vzájemného smluvního vztahu,

8.5.2. jednání Zákazníka je v rozporu se zákonem a zjevně narušuje veřejný pořádek či se závažným způsobem příčí dobrým mravům,

8.5.3. Zákazník závažným způsobem porušil ustanovení zákona, Smlouvy či VOP.

8.6. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy se Zákazníkem odstoupit v případech, kdy:

8.6.1. Zákazník nepřevezme Zboží při jeho dodání dle čl. 9.5.,

8.6.2. Zákazník odmítne zaplacení zálohy dle čl. 6.7.,

8.6.3. Provozovatel ještě nedodal Zákazníkovi Zboží, pokud není Provozovatel objektivně schopen dodat Zákazníkovi Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem z důvodu znemožnění nebo omezení možnosti jeho dodání v důsledku neodvratitelné události, kterou Provozovatel nemohl předvídat, v důsledku zásahu vyšší moci, nebo v důsledku nečinnosti či zásahu třetích osob.

8.7. Provozovatel je povinen dodat Zboží Zákazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení ceny Zboží, pokud u konkrétního Zboží neuvádí na Webových stránkách Provozovatele jinou lhůtu k dodání. Je-li u Zboží na Webových stránkách Provozovatele uvedeno, že je skladem, Provozovatel je povinen Zboží Zákazníkovi odeslat nejpozději do 3 pracovních dnů od uhrazení ceny Zboží. V případě, že Zákazník si při vytváření Objednávky zvolí jako způsob platby platbu dobírkou, je Provozovatel povinen dodat Zboží Zákazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, pokud u konkrétního Zboží neuvádí na Webových stránkách Provozovatele jinou lhůtu k dodání a je-li u Zboží na Webových stránkách Provozovatele uvedeno, že je skladem, nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Zákazník je povinen Zboží převzít dle čl. 9.5. V případě, že Provozovatel nedodrží lhůtu pro dodání nebo odeslání Zboží dle tohoto odstavce, dopraví Zboží Zákazníkovi zdarma a případně poskytne Zákazníkovi také slevu z kupní ceny Zboží dle vlastního uvážení s přihlédnutím k povaze a ceně Zboží.

8.8. Provozovatel uvádí stav naskladnění Zboží, dobu dodání Zboží a další podmínky týkající se dodání a přepravy Zboží na Webových stránkách Provozovatele.

8.9. Provozovatel má povinnost poskytnout Zákazníkovi Písemně informace o skutečnostech, které znemožňují či omezují možnost poskytnutí, resp. poskytování Služeb nebo dodání, resp. dodávání Zboží dle Smlouvy, pokud jsou mu předem známy.

8.10. Provozovatel má právo přerušit poskytování Služeb, resp. změnit termín poskytnutí Služeb či termín dodání Zboží z důvodu znemožnění nebo omezení možnosti jejich poskytnutí nebo dodání v důsledku neodvratitelné události, kterou Provozovatel nemohl předvídat, v důsledku zásahu vyšší moci, nebo v důsledku nečinnosti či zásahu třetích osob.

8.11. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.12. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8.13. Provozovatel není odpovědný za potíže týkající se Webových stránek Provozovatele vzniklé v důsledku zásahu třetích osob nebo v důsledku užití Webových stránek Provozovatele v rozporu s jejich určením.

8.14. Provozovatel je oprávněn omezit či znemožnit přístup na Webové stránky Provozovatele tomu, kdo se dopustí závažného nezákonného či neetického jednání či jednání porušujícího zásadu poctivosti či dobrých mravů. Provozovatel má právo zrušit Uživatelský účet Zákazníka v případě, že účet není využíván po dobu delší než 3 měsíce, nebo v případě, že Zákazník porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či VOP.

8.15. Provozovatel není odpovědný za zneužití přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu Zákazníka na základě kterého přijal Objednávku Služeb či Zboží.

 1.  Práva a povinnosti Zákazníka

9.1. Zákazník je povinen se před uzavřením Smlouvy seznámit se specifikací objednávaných Služeb či Zboží a obsahem VOP a Reklamačního řádu.

9.2. Zákazník nabývá vlastnictví ke Zboží jeho převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka okamžikem předání Zboží dopravci zvolenému v Objednávce. V případě, že je Zákazník spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží.

9.3. Zákazníkovi je umožněno zvolit si způsob dopravy Zboží při vytváření Objednávky. V případě, že Zákazník požaduje jiný způsob dopravy Zboží, než který je možné zvolit při vytváření Objednávky na Webových stránkách Provozovatele, přebírá Zákazník riziko spojené s tímto způsobem dopravy a zavazuje se uhradit jakékoli dodatečné náklady s takovou dopravou spojené.

9.4. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než který byl uveden v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit Provozovateli náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.5. Zákazník je povinen od Provozovatele převzít Zboží při jeho dodání. V případě, že Zákazník Zboží při jeho dodání nepřevezme, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení nákladů souvisejících s uskladněním daného Zboží či případným dodáním Zboží zpět Provozovateli. V případě, že si Zákazník zvolí jako způsob doručení Zboží vyzvednutí Zboží na prodejně, je povinen vyzvednout si Objednané Zboží ve stanovené lhůtě. V případě, že Zboží nebude Zákazníkem vyzvednuto ve stanovené lhůtě, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení nákladů souvisejících s uskladněním daného Zboží. V případě, že již byla cena Zboží uhrazena, je Provozovatel oprávněn poté, co Zákazníka Písemně upozorní a poskytne Zákazníkovi novou přiměřenou lhůtu k vyzvednutí Zboží, která marně uplyne, Zboží opětovně prodat. V takovém případě je Provozovatel oprávněn vůči pohledávce Zákazníka na výtěžek z prodeje započíst náklady související s uskladněním Zboží a náklady marného dodání Zboží.

9.6. Zákazník není povinen převzít nevyžádané plnění. Dodal-li Provozovatel Zákazníkovi plnění, které si Zákazník neobjednal a ujal-li se Zákazník držby, hledí se na Zákazníka jako na poctivého držitele. Zákazník nemusí v takovém případě na své náklady Provozovateli nic vracet, ani ho o převzetí nevyžádaného plnění vyrozumět.

9.7. Zákazník je při změně svých údajů poskytnutých Provozovateli a vedených v rámci Uživatelského účtu povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. V případě, že informace nebudou aktualizovány, je Zákazník odpovědný za vzniklou škodu. 

9.8. Zákazník je povinen učinit všechna opatření, která po něm lze rozumně požadovat, k ochraně přihlašovacího jména a hesla ke svému Uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přihlašovacích údajů k jeho Uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu osobám, které nejsou oprávněny Zákazníka zastupovat. Osoby oprávněné Zákazníka zastupovat jsou povinny tuto skutečnost doložit Provozovateli v souladu s právními předpisy. Zákazník je odpovědný za škodu vzniklou zneužitím daných informací či údajů při porušení tohoto ustanovení.

9.9. Zákazník má povinnost zamezit porušování dobrých mravů a veřejného pořádku, platných právních předpisů i VOP prostřednictvím jeho Uživatelského účtu. Zákazník má povinnost zdržet se takového užívání Webových stránek Provozovatele, které by mohlo způsobit nepřiměřené zatížení systému či narušit jeho funkci.

 1. Ochrana informací a osobních údajů

10.1. Zákazník souhlasí se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zákazník, který není spotřebitelem, nepožívá v rámci smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s ochranou osobních údajů ochrany garantované právními předpisy výlučně spotřebitelům.

10.2. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou Zákazníkem poskytnuty důvěrně a budou použity v nezbytné míře pouze k poskytnutí plnění ze Smlouvy a k dalším účelům uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů Provozovatele, za podmínek tamtéž stanovených. 

10.3. Provozovatel je oprávněn sdílet nezbytná osobní data s třetími stranami pro účely poskytnutí plnění ze Smlouvy, jako například data poskytovaná dopravcům. Provozovatel je v jistých zákonem stanovených případech povinen sdílet osobní údaje v nezbytné míře s orgány veřejné moci.

10.4. Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit změně poskytnutých údajů, jejich ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu nebo jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Zákazník má právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu.

10.5. Další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů Provozovatele, které jsou zveřejněné na Webových stránkách Provozovatele.

 1.  Závěrečná ustanovení

11.1. Platné VOP jsou zveřejněné na Webových stránkách Provozovatele.

11.2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí Smlouvou, těmito VOP a Reklamačním řádem Provozovatele. Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami o ochraně soukromí, které jsou zveřejněné na Webových stránkách Provozovatele. Dále se smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

11.3. Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v době trvání smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem změnit své VOP. O této změně bude Provozovatel Zákazníka informovat Písemnou formou. V případě změny VOP, která bude pro Zákazníka představovat zhoršení jeho postavení, má Zákazník právo vypovědět Smlouvu ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení Písemného oznámení o takové změně. V případě, že Zákazník takto neučiní, se má za to, že se změnami v plném rozsahu souhlasil a že změny přijal. V případě vypovězení Smlouvy Zákazníkem z důvodu uvedeného v tomto ustanovení činí výpovědní lhůta 2 měsíce.

11.4. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP budou upřednostněny ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními VOP a Reklamačního řádu Provozovatele budou upřednostněny ustanovení Reklamačního řádu.

11.5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl a účel se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení neovlivní platnost a účinnost ostatních ustanovení.

11.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 13.11.2021.

11.7. Všechny spory vyplývající ze Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem budou řešeny v prvé řadě smírem.

11.8. Kontrolu živnostenského oprávnění provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.9. Je-li Zákazník spotřebitelem a vznikne-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem spor, který nebude možné vyřešit smírem, má Zákazník právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (https://www.coi.cz/informace-o-adr/). Toto právo může Zákazník uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil u Provozovatele právo, které je předmětem spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se koupeného Zboží či poskytnutých Služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může Zákazník rovněž využít online platformu, která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Po dobu trvání jednání o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

11.10. Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vyplývající ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce Provozovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka vůči Provozovateli, které vyplývají ze Smlouvy, je na třetí osoby možný pouze s předchozím Písemným souhlasem Provozovatele. V případě, že Zákazník převede svá práva a povinnosti vůči Provozovateli, které vyplývají ze Smlouvy, na třetí osobu bez předchozího souhlasu Provozovatele, je tento převod považován za neplatný a vůči Provozovateli za neúčinný. Souhlas s takovým převodem může být udělen dodatečně, v takovém případě je převod považován za platný a účinný ke dni udělení souhlasu Provozovatelem, pokud nebude Provozovatelem stanoveno jinak. Zákazník je v případě převodu svých práv a povinností ze Smlouvy povinen plně informovat třetí osobu o všech právech a povinnostech vyplývajících ze Smlouvy a VOP. V případě, že Zákazník převede svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, bude následně ručit za splnění závazků této třetí osoby vyplývajících ze Smlouvy.

Item added to cart.
0 items - 0